การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินงานตามแบบข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 

Leave a Comment