การประเมินงานตามแบบข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2566

Leave a Comment