ข้อมูลสาธารณะ/ITA


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดทำข้อมูล ITA 2566

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมารฐานทางจริยธรรม