ติดต่อเรา

โรงเรียนกระเบื้องนอพิทยาคม  

 เลขที่ 199 หมู่ 12  

ตำบลกระเบื้องนอก 

อำเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 30270 

โทร 044963024

Email : kbn@kbn.ac.th