สมัครเรียน ม.1 ,ม.4

สมัครเรียน ม.1,ม.4

เอกสารที่ต้องยื่นในวันรายงานตัว

ที่

ชั้น ม.1

ชั้น ม.4

1

ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7) ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7)

2

ใบรับรองเกรดเฉลี่ย ชั้น ป.4-5 ปพ.1 (5 ภาคเรียน)

3

รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

4

สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

5

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา

6

สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา

7

สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน

8

สำเนาบัตรประชาชนของบิดา สำเนาบัตรประชาชนของบิดา

9

สำเนาบัตรประชาชนของมารดา สำเนาบัตรประชาชนของมารดา

10

ใบรับรองหมู่โลหิตของนักเรียน ใบรับรองหมู่โลหิตของนักเรียน