แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนสุจริตและปฏิบัติตนมิชอบ

หลักเกณฑ์วิธีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

  1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจึงประกาศหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มาตรฐานและ

สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังนี้

  1. หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

2.1 เป็นเรื่องที่มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้

2.2 เรื่องที่นำมาร้องเรียนร้องทุกข์ต้องเป็นเรื่องที่ใช้ถ้อยคำสุภาพและเป็นกรณีผู้ร้องได้รับ

ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือขอความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

2.3 หนังสือต้องระบุเรื่องมันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์

2.4 ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

 

ต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดโดยผู้ร้องต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

2.5๒.๕ ผู้ใดฝ่าความเท็จมาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายผู้นั้นอาจต้องรับผิดตามประมวล กฎหมายอาญา

2.6 เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ถ้าหากระบุพยานหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนพยานบุคคลแน่นอนสามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

  1. วิธีการยื่นคำร้องเรียนร้องทุกข์

 

3.1 ใช้ถ้อยคำสุภาพและมี

– วันเดือนปี

– ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์

– ข้อเท็จจริงหรือพฤติกํารณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนร้องทุกข์ให้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไรต้องกํารให้แก้ไขดำเนินการอย่างไรหรือชี้ช่องทางเบาะแสเกี่ยวกับการทจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถค้าเป็นการสืบสวนสอบสวนได้

– ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี )

3.2 คำร้องเรียนร้องทุกข์อาจส่งทางไปรษณีย์ไปโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

  1. ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

4.1 ร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยส่งมาที่โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

เลขที่199 บ้านโนนมันแกว ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270

4.2 ร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาได้ที่โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

4.3  ร้องเรียนสายตรงถึง ผู้อำนวยการ โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

  1. การจำหน่ายเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

อาจจำหน่ายเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวออกจากสาระบบการพิจารณา