นายวันชัย ชาญสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบรรณาธิการรายงานการติดตามนำหนังสือพระราชทานจิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

🎗️วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566🎗️
นายวันชัย ชาญสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบรรณาธิการรายงานการติดตามนำหนังสือพระราชทานจิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในการประชุมครั้งนี้ มีภารกิจที่ได้ดำเนินการ คือ
1.บรรณาธิการรายงานผลการติดตามการนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิไปใช้ในสถานศึกษา
2.แบบติดตามการใช้หนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิไปใช้ในสถานศึกษา
3.เกณฑ์การพิจารณาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิไปใช้ในสถานศึกษา

Leave a Comment