ึคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมอบรมวันศุกร์ 1.66