รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น “ระดับเพชร” ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข